DoosieurDoosieur

พิชิตภูเขาหิมะ

พิชิตภูเขาหิมะ

“ช ล บุ รี ไ ม่ ไ ด้ มี แ ต่ ท ะ เ ล”
"เข้าบิ๊กซีครีตรงตัวเมืองชล ขับไปเรื่อยๆ ข้ามทางรถไฟ จากนั้นให้สังเกตุซอยคีรีซอย 10 เข้าไปที่นี่จะอยู่ตรงข้าม ซอย คีรี 10 
ซึ่งปากซอยจะเป็นป้ายโรงเรียน ขับเข้าไปเรื่อยๆ ให้สังเกตุทางเข้าจะอยู่ซ้ายมือ มีท่อวางตรงทางเข้าสองอัน ขับเข้าไปเลยครับ"

Photography by : Rattanachat Intasot

Comments (514)

Comments are closed.

Press ESC to close

%d bloggers like this: